Πεδίο εφαρμογής και ισχύος

Οι Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας belvederebespoke.gr και τη συμβατική σχέση μεταξύ της belvederebespoke.gr και των μελών / χρηστών της.

Ο επισκέπτης επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Όρους Χρήσης, κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στην ιστοσελίδα belvederebespoke.gr.

Η σελίδα belvederebespoke.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.

Η ιστοσελίδα belvederebespoke.gr αποτελεί αποκλειστικά μέσο παρουσίασης της προσωποποιημένης υπηρεσίας εγχάραξης των φιαλών Belvedere Bespoke και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή, δραστηριότητα, επικοινωνία ή ζήτημα προκύψει μεταξύ των επισκεπτών του ιστότοπου και των συνεργατών που αναγράφονται στη λίστα με τις συνεργαζόμενες κάβες/e-shop.

Δικαιοπρακτική ικανότητα

Η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας belvederebespoke.gr, είναι δυνατή μόνο για ενήλικα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές μεταξύ του belvederebespoke.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) χρήστη σχετικά με τους Όρους Χρήσης, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ρήτρα ασφαλείας

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Όρων  Χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή / και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν, όσο είναι δυνατόν, το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Όρους Χρήσης.

Προσωπικά δεδομένα

Ενημέρωση περί κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

To GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2016. Τηρώντας τους κανόνες Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε τη ρητή σας συγκατάθεση, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, αλλά και την επικοινωνία μας μαζί σας με διάφορους τρόπους και μέσα.

Η ιστοσελίδα belvederebespoke.gr δεν συλλέγει και δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Συγκεντρώνει και μπορεί να διατηρεί επ’ άπειρον δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή δεδομένα μέσω των οποίων είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του ατόμου που τα υπέβαλλε) για λόγους στατιστικής επεξεργασίας, επισκεψιμότητας κλπ. Τα μόνα στοιχεία που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας είναι α) δεδομένα ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο), β) δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μόνο ως απάντηση στις συμπληρωμένες φόρμες επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Γενικές υποχρεώσεις μελών

Τεχνικές παρεμβάσεις:

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας belvederebespoke.gr

Τα μέλη/χρήστες απαγορεύεται να προβούν σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας belvederebespoke.gr

Αποκλεισμός ευθύνης της belvederebespoke.gr:

Ο διαχειριστής του belvederebespoke.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τα στοιχειά που καταχωρηθούν από τον επισκέπτη για την εγχάραξη του προϊόντος είναι εσφαλμένα. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμπληρώσει οποιαδήποτε φράση επιλογής του σε λατινικούς χαρακτήρες και ως 17 στοιχεία μαζί με τα κενά. Δεν έχει τη δυνατότητα να υπερβεί το συγκεκριμένο αριθμό. Η ιστοσελίδα belvederebespoke.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εσφαλμένες εγχαράξεις από τους συνεργάτες που αναγράφονται στη λίστα με τις συνεργαζόμενες κάβες / e-shop.

Συλλογή Δημογραφικών Δεδομένων μέσω Google Analytics

Κατά την επίσκεψη σας στο www.belvederebespoke.gr συλλέγονται τα δημογραφικά στοιχεία σας (ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα) σύμφωνα με την πολιτική της Google, τα οποία χρησιμοποιούνται καθαρά σαν πεδίο αναφοράς.

Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του επισκέπτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης, την πλοήγηση στο web ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του.

Ο ιστότοπος www.belvederebespoke.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του ιστότοπου belvederebespoke.gr.

 

Το website www.belvederebespoke.gr σχεδιάστηκε και διαχειρίζεται από τον επίσημο διανομέα Belvedere Vodka στην Ελλάδα:
ΑΜΒΥΞ Α.Ε
ΑΦΜ 094051153 / ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κωνσταντίνουπόλεως 6, Αργυρούπολη, 16452

 

Μην κοινοποιείτε το περιεχόμενο της σελίδας σε όσους δεν είναι σε νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ.